Nederlandse
Filosofie
Olympiade
Beoordelingscriteria

De essays worden beoordeeld volgens de criteria van de International Philosophy Olympiad, aangezien de Nederlandse Filosofie Olympiade fungeert als een voorronde van de IPO.

Juryleden beoordelen het essay op vijf verschillende criteria. Per criterium kennen zij een maximum van 2 punten en een minimum van 0 punten toe. Voor de beoordeling krijgen zij tijdens de NFO een rubric die zij ondertekend inleveren bij de jurykamer.

De beoordelingscriteria luiden als volgt:

Relevantie
Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay aansluit bij het gekozen citaat. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij de focus op het onderwerp of de problematiek in het citaat kunnen vasthouden.

Filosofisch begrip
Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay overtuigend aantoont dat de deelnemers filosofische begrippen en theorieën correct verwoorden, toepassen of herkennen. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij een inhoudelijke kennis van de filosofie hebben.

Overtuigingskracht
Punten worden toegekend op grond van de kwaliteit inzake argumentatie, redenering en analyse. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij filosofische vaardigheden als verheldering, analyse en logisch redeneren overtuigend beheersen.

Coherentie
Dit onderdeel betreft de formele structuur van het essay. Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay geordend, leesvriendelijk en overzichtelijk opgesteld is. Met andere woorden, de deelnemers tonen overtuigend aan dat zij hun essay met behulp van alinea’s, tussenkoppen, voetnoten, tussentijdse samenvattingen of aankondigingen (denkstappen) kunnen structureren.

Originaliteit
Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay een persoonlijke toon heeft, of de persoonlijkheid van de deelnemers doorklinkt in hun tekst. Dit criterium is vaak controversieel of multi-interpretabel. Originaliteit betreft in dit geval niet het baanbrekende gehalte van het essay, maar de persoonlijkheid van de tekst.

Uitmuntende essays scoren goed op alle criteria. Deel deze beoordelingscriteria vooral met je leerlingen zodat ze weten waar ze op worden beoordeeld, en voel je vrij om ze met behulp van deze criteria concreet voor te bereiden op de Olympiade.

Nadere instructies over de jurering volgen tijdens de Olympiade zelf.


Essay Guide: How to Write a Philosophy Essay

Tijdens de International Philosophy Olympiad van 2015 in Tartu, Estland, is er een internationaal comité opgericht dat zich heeft gebogen over de vraag hoe je het schrijven van een filosofisch essay nu het beste kunt aanpakken. Hieruit is de onderstaande tekst ontstaan. Een goede voorbereiding op de Nederlandse Filosofie Olympiade begint bij het lezen van deze tekst!
How to Write a Philosophy Essay: A5 Booklet How to Write a Philosophy Essay: E-Book